Club Motorbike

ข่าวสารวงการ มอเตอร์ไซต์ ตั้งแต่รุ่นเล็กไปยันรุ่นใหญ่ อัพเดตทุกความเคลื่อนไหวของเรื่อง 2 ล้อ ต่อเนื่อง ห้ามพลาดข่าวสารต่างๆ อัพเดทต่อเนื่องทุกค่าย Honda, Yamaha, Kawasaki, Ducati, Triumph ครบทุกค่ายดัง

ต่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ต้องเสียเงินกี่บาท?

ต่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ต้องเสียเงินกี่บาท?
Spread the love

คลายข้อสงสัย ว่า ต่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ต้องเสียเงินกี่บาท?

สิ่งที่ทุกคนที่ใช้รถยนต์นั้นจะต้องคำนึงถึง ก็คือการที่จะต้องชำระค่าภาษีรถประจำปี ไม่ว่าจะใช้งานรถประเภทไหนก็ตามที่มีเครื่องยนต์ ถ้าเป็นรถยนต์ รถกระบะ ก็จะมีอัตราตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเอาไว้แตกต่างกันไป แต่ยังมีคำถามตามมาว่า แล้วรถมอเตอร์ไซค์ล่ะ ต่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ต้องเสียเงินกี่บาท? วันนี้เรามาดูคำตอบกันครับ

ต่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 กำหนดอัตราค่าภาษีประจำปีเอาไว้ว่า “รถจักรยานยนต์ให้คำนวณภาษีประจำปีในอัตราดังต่อไปนี้”

(ก) รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล คันละ 100 บาท

(ข) รถจักรยานยนต์สาธารณะ คันละ 100 บาท

ดังนั้นคำถามว่า ต่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ต้องเสียเงินกี่บาท? คำตอบคือ 100 บาทเท่ากันทุกคัน ไม่ว่าจะเป็นขนาด 100 ซีซีหรือ 1,200 ซีซี ก็เสียในอัตราเดียวกันยกเว้นถ้ามีพ่วง ต้องเพิ่มอีก 50 บาท

แต่ในการต่อภาษีรถมอเตอร์ไซค์ทุกครั้ง จะต้องมีรายจ่ายอย่างอื่นเพิ่มเติมมาอีก ดังนี้

ค่าประกันพรบ.บุคคลที่ 3 มีแบ่งราคาไว้ตามความจุกระบอกสูบดังนี้

3 ขั้นตอนการต่อภาษีรถในวันเสาร์ - อาทิตย์ || knowledge สาระเรื่องรถ

  1. มอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคล

– ไม่เกิน 75 ซี.ซี. ปีละ 161.57 บาท

– เกิน 75 ซี.ซี. ถึง 125 ซี.ซี. ปีละ 323.14 บาท

– เกิน 125 ซี.ซี. ถึง 150 ซี.ซี. ปีละ 430.14 บาท

– เกิน 150 ซี.ซี. ขึ้นไป ปีละ 645.21 บาท

– รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ปีละ 323.14 บาท

  1. มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

– ไม่เกิน 75 ซี.ซี. ปีละ 161.57 บาท

– เกิน 75 ซี.ซี. ถึง 125 ซี.ซี. ปีละ 376.64 บาท

– เกิน 125 ซี.ซี. ถึง 150 ซี.ซี. ปีละ 430.14 บาท

– เกิน 150 ซี.ซี. ขึ้นไป ปีละ 645.21 บาท

– รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ปีละ 323.14 บาท

– รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ปีละ 323.14 บาท

  1. มอเตอร์ไซค์ให้เช่า

– ไม่เกิน 75 ซี.ซี. ปีละ 161.57 บาท

– เกิน 75 ซี.ซี. ถึง 125 ซี.ซี. ปีละ 376.64 บาท

– เกิน 125 ซี.ซี. ถึง 150 ซี.ซี. ปีละ 430.14 บาท

– เกิน 150 ซี.ซี. ขึ้นไป ปีละ 645.21 บาท

– รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ปีละ 323.14 บาท

– รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ปีละ 323.14 บาท

ป้ายภาษีรถมอเตอร์ไซค์หาย ต้องทำอย่างไง ?


ที่มาautodeft

ข่าวสารวงการ มอเตอร์ไซต์ ตั้งแต่รุ่นเล็กไปยันรุ่นใหญ่ อัพเดตทุกความเคลื่อนไหวของเรื่อง 2 ล้อ ต่อเนื่อง ห้ามพลาดข่าวสารต่างๆ club-motorbike